سطلهای پلی اتیلن فود گرید ( HDPE ) در وزنهای ۲۰ و ۱۰ کیلوگرمی