گالنهای پلی اتیلن خود گرید (HDPE) در وزنهای ۲۰ و ۲۵ کیلوگرمی