گالنهای پلی اتیلن فودگرید (HDPE) در وزنهای ۲۰ و ۲۳ کیلوگرمی