گالنهای پلی اتیلن فودگرید ( HDPE) در وزن ۲۰ کیلوگرمی