به صورت مستقیم داخل قالب کیک اسپری می شود و یا باند فرهای تونلی چرپ می شود.